XV Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O kwiat Dziewięćsiła” – Skomielna Czarna 2024 pod patronatem Wójta Gminy Tokarnia. ZAPRASZAMY do udziału.

Ten wpis był dotąd czytany 408 razy!

REGULAMIN:

1. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Radia Ain Karim Dobra Fala w Skomielnej Czarnej (gmina Tokarnia, pow. myślenicki, woj. małopolskie).
2. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać  udział osoby, które ukończyły 18 lat, niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych.
3. Na konkurs należy  nadesłać zestaw trzech wierszy o tematyce dowolnej w czterech egzemplarzach, niepublikowanych (w tym w Internecie) oraz nie ocenianych w  innych konkursach.
– Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać trzech stron wydruku  komputerowego, formatu A4. Rękopisy nie będą oceniane.
4. Każdy uczestnik konkursu, do obowiązkowego zestawu trzech wierszy może dodatkowo dołączyć jeszcze jeden wiersz na temat: „Górski krajobraz” (w czterech egzemplarzach) w kategorii nieobowiązkowej O nagrodę Wójta Gminy Tokarnia. Wiersze w tej kategorii będą oceniane oddzielnie.
5. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy w kategorii obowiązkowej oraz wg uznania jeden wiersz w kategorii dodatkowej.
6. Wiersze muszą być podpisane godłem (pseudonimem)*). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą obowiązkowo wewnątrz Kartę zgłoszenia udziału w konkursie następującymi danymi autora (imię i nazwisko, dokładna data urodzenia (dzień, miesiąc, rok), godło, dokładny adres, numer telefonu, e-mail).
7. Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 czerwca 2024 r.,decyduje data wpłynięcia na adres: Adam Kotoniak, 32-437 Skomielna Czarna 444, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Poetycki”. Na kopercie nie wolno umieszczać nazwiska i adresu zwrotnego nadawcy, uczestnika konkursu.
8. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez Organizatora.
9. Wiersze autorów podpisane imieniem i nazwiskiem nie będą podlegać ocenie jury.
Wiersze osób poniżej 18 lat nie będą oceniane. Uprasza się o dokładne przeczytanie regulaminuPrace niespełniające wszystkich wymogów regulaminu nie będą oceniane.
10. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 października 2024 r. O wynikach konkursu Organizator powiadomi tylko laureatów. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i okolicznościowe upominki.
– Po ogłoszeniu wyników konkursu, laureaci mogą być poproszeni o przesłanie nagrodzonych i wyróżnionych wierszy pocztą elektroniczną do Organizatora. Ułatwi to pracę nad redakcją tomiku pokonkursowego.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym (wydawanym co trzy lata) oraz w lokalnych mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
13. Zgłoszenie zestawów wierszy do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

*) Prosimy, aby jako godła nie wybierać imienia i nazwiska, popularnych wyrazów, nazw, imion (np. Stokrotka, Szarotka, Kasia, Krokus, Poeta, Poetka, Wiewiórka, Wiosna, Wróbelek itp.). Autorzy, którzy brali udział w poprzednich edycjach tegoż konkursu, nie mogą używać tego samego godła. Do każdego konkursu należy używać innego godła. Może to być dowolny, unikalny ciąg znaków (litery i cyfry).