Zapraszamy do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Pawła Brylińskiego.

Ten wpis był dotąd czytany 713 razy!

REGULAMIN

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ogłasza X Ogólnopolski Konkurs Poetycki  im. Pawła Brylińskiego. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sieroszewice.
2. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 15 lat.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy, o dowolnej tematyce,
w 5 egzemplarzach w formie wydruku na papierze w formacie A4 do dnia 23.07.2021 r. na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ul. Ostrowska 49 63-405 Sieroszewice.
Na kopercie z nadesłanymi na konkurs wierszami proszę o dopisek „Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego”.

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
–  głównej (ogólnopolskiej)
–  regionalnej (dla uczestników pochodzących z gminy Sieroszewice lub w niej zamieszkujących). Kategoria regionalna oceniana będzie jeśli do konkursu wpłyną wiersze napisane przez minimum 5 uczestników.
–  polonijnej (dla uczestników mieszkających poza granicami naszego kraju, tworzących w języku polskim). Kategoria polonijna oceniana będzie jeżeli do konkursu wpłyną wiersze napisane przez minimum 5 uczestników.

4. Nadesłane na konkurs wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem).
Uczestnicy przysyłający wiersze do kategorii regionalnej powinni obok godła umieścić dodatkowo literę: „R”, natomiast uczestnicy przysyłający wiersze do kategorii polonijnej powinni obok godła umieścić dodatkowo literę „P”.

5. W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem, należy umieścić nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mailowy.

6. Nadesłane na konkurs wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ( publikacje, prasa, strona internetowa ) ani nagradzane.

7. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym lub prasie bez zgody autorów i honorarium.

8. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora.

Przewiduje się następujący podział nagród:
    I    miejsce    –   1.000 zł
    II   miejsce    –      700 zł
    III  miejsce    –      300 zł

cztery wyróżnienia I stopnia ( pieniężne, po  150 zł)
 wyróżnienia II stopnia ( nagrody książkowe )
 nagroda pieniężna w kwocie 250 zł dla najlepszego zestawu lub wiersza w kategorii regionalnej.     nagroda pieniężna w kwocie 250 zł. dla najlepszego zestawu lub wiersza  w kategorii polonijnej.

Uwaga :  Jury zastrzega sobie możliwość  innego niż w regulaminie podziału nagród.

  9.  Nagrody i wyróżnienia pieniężne należy odebrać osobiście  lub przez osobę upoważnioną (osobą upoważnioną nie może być inny laureat) w dniu finału.

10.  Nagrody i wyróżnienia pieniężne nie odebrane w dniu finału przechodzą na rzecz Organizatora.

11. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie Urzędu Gminy Sieroszewice i na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w październiku lub listopadzie 2021 r. w siedzibie Organizatora.

W przypadku niemożliwości przeprowadzenia finału w związku z sytuacją epidemiczną nagrody finansowe zostaną przesłane na konto laureata a nagrody rzeczowe na adres podany do korespondencji.

12. Organizator nie zwraca kosztów podróży laureatom konkursu.

13. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

14. Integralną częścią zgłoszenia jest nadesłanie podpisanej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

15. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Administratorem Danych Osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 49, 63-405 Sieroszewice, tel. 62 739 62 92

Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu organizacji X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Pawła Brylińskiego.